Obradowała Rada W-MOIIB 08.10.19r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 05.07.2019r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 28.08.19r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 04.09.2019r.
 6. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB na rok 2019 według stanu na koniec sierpnia br.
 7. Informacja o realizacji szkoleń na koniec 3 kwartału.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania zapomóg losowych w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Olsztynie na wypadek śmierci członka W-MOIIB lub śmierci współmałżonka członka W-MOIIB.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów spotkania okolicznościowego.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 13. Sprawy różne i wniesione.