No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Rady 2011

Print Friendly, PDF & Email


 • 1R2011 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 2R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 3R2011 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 4R2011 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 17 lutego 2011 roku
 • 5R2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok
 • 6R2011 w sprawie przyjęcia przekroczenia wydatków w budżecie 2010 roku
 • 7R2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2010 rok
 • 8R2011 w sprawie przyjęcia planu budżetu na 2011 rok
 • 9R2011 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji w okresie od maja 2010 roku do marca 2011 roku
 • 10R2011 w sprawie ustalenia terminu X Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 • 11R2011 w sprawie powołania Przewodniczącego do Komisji Prawno-Regulaminowej
 • 12R2011 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 13R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 14R2011 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 15R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 16R2011 w sprawie indywidualnej
 • 17R2011 w sprawie indywidualnej
 • 18R2011 w sprawie indywidualnej
 • 19R2011 w sprawie indywidualnej
 • 20R2011 w sprawie indywidualnej
 • 21R2011 w sprawie indywidualnej
 • 22R2011 w sprawie ustalenia porządku obrad X Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 • 23R2011 w sprawie ustalenia projektu Regulaminu obrad X Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 • 24R2011 w sprawie ustalenia ramowego programu działania W-MOIIBna okres od maj 2011 roku – do kwiecień 2012 roku
 • 25R2011 w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom X Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 • 26R2011 w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady w okresie maj 2010 – kwiecień 2011 roku doprzedłożenia na X Zjeździe Sprawozdawczym W-MOIIB
 • 27R2011 w sprawie wniosku do X Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIBo zmniejszenie liczebności członków Okręgowej Rady W-MOIIB
 • 28R2011 w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał X Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 • 29R2011 w sprawie ustalenia terminarza spotkań na okres maj 2011 – kwiecień 2012
 • 30R2011 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 31R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 32R2011 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 33R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka
 • 34R2011 w sprawie indywidualnej
 • 35R2011 w sprawie indywidualnej
 • 36R2011 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 14 kwietnia 2011r.
 • 37R2011 w sprawie podziału zadań ramowego programu działania W-MOIIB w okresie maj 2011 – kwiecień 2012
 • 38R2011 w sprawie indywidualnej
 • 39R2011 w sprawie dofinansowania kosztów rowerowego rajdu budowlanych
 • 40R2011 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 41R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 42R2011 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 43R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka
 • 44R2011 w sprawie indywidualnej
 • 45R2011 w sprawie indywidualnej
 • 46R2011 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 26 maja 2011r.
 • 47R2011 w sprawie indywidualnej
 • 48R2011 w sprawie indywidualnej
 • 49R2011 w sprawie indywidualnej
 • 50R2011 w sprawie indywidualnej
 • 51R2011 w sprawie indywidualnej
 • 52R2011 w sprawie zwrotu kosztów delegacji osobom delegowanym
 • 53R2011w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 54R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na włsną prośbę
 • 55R2011 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 56R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 57R2011 w sprawie indywidualnej
 • 58R2011 w sprawie indywidualnej
 • 59R2011 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 25 sierpnia 2011r.
 • 60R2011 w sprawie indywidualnej
 • 61R2011w sprawie zawarcia umowy określającej zasady i warunki współpracy stron w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń Członków Izby
 • 62R2011 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 63R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 64R2011 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 65R2011 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 66R2011 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 13 października 2011r. i 8 listopada 2011r.
 • 67R2011 w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 68R2011 w sprawie indywidualnej
 • 69R2011 w sprawie indywidualnej
 • 70R2011 w sprawie nowelizacji budżetu na 2011r.
 • 71R2011 w sprawie prowizorium budżetowego na 2012r.
 • 72R2011 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników biura W-MOIIB
 • 73R2011 w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego do opracowania materiałów informacyjnych na XI Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB w kwietniu 2012r.
 • 74R2011 w sprawie powołania Zespołu organizacyjnego konkursu „Najlepszy Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant”
 • 75R2011 w sprawie prenumeraty czasopism na 2012r.
 • 76R2011 w sprawie dofinansowania kosztów spotkania okolicznościowego
 • 77R2011 w sprawie indywidualnej