No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Rady 2013

Print Friendly, PDF & Email


 • 1R2013 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 2R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  3R2013 w sprawie wznowienia członkostwa po uregulownia obowiązujących składek
 •  4R2013 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 14 lutego 2013r.
 •  5R2013 w sprawie indywidualnej
 •  6R2013 w sprawie skreślenia z listy członków, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 •  7R2013 w sprawie indywidualnej
 •  8R2013 w sprawie indywidualnej
 •  9R2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok
 •  10R2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2012 rok
 •  11R2013 w sprawie przyjęcia planu budżetu na 2013 rok
 •  12R2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji w okresie od maja 2012 roku do marca 2013 roku
 •  13R2013 w sprawie wpisu na liste członków W-MOIIB
 •  14R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  15R2013 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  16R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  17R2013 w sprawie indywidualnej
 •  18R2013 w sprawie indywidualnej
 •  19R2013 w sprawie ustalenia porządku obrad XII Zjazdu Sprawozdawczego
 •  20R2013 w sprawie ustalenia projektu Regulaminu obrad XII Zjazdu Sprawozdawczego
 •  21R2013 w sprawie ustalenia projektu ramowego programu działania W-MOIIB na okres od maja 2013r. do kwietnia 2014r.
 •  22R2013 w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom XII Zjazdu Sprawozdawczego
 • 23R2013 w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady za okres od maja 2012r. do kwietnia 2013r. do przedłożenia na XII Zjeździe Sprawozdawczym
 • 24R2013 w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów Uchwał XII Zjazdu Sprawozdawczego
 •  25R2013 w sprawie ustalenia terminarza spotkań na okres od maja 2013r. do kwietnia 2014r.
 •  26R2013 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom W-MOIIB
 •  27R2013 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  28R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  29R2013 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  30R2013 w sprawie indywidualnej
 •  31R2013 w sprawie indywidualnej
 •  32R2013 w sprawie indywidualnej
 •  33R2013 w sprawie indywidualnej
 •  34R2013 w sprawie indywidualnej
 •  35R2013 w sprawie indywidualnej
 •  36R2013 w sprawie indywidualnej
 •  37R2013 w sprawie indywidualnej
 •  38R2013 w sprawie indywidualnej
 •  39R2013 w sprawie indywidualnej
 •  40R2013 w sprawie podziału zadań ramowego programu działania W-MOIIB w okresie maj 2013 – kwieciń 2014
 •  41R2013 w sprawie zawarcia grupowego ubezpieczenia członków W-MOIIB od NNW
 •  42R2013 w sprawie darowizny dla członków W-MOIIB w formie ubezpieczenia członków od NNW
 •  43R2013 w sprawie pokrycia kosztów konferencji
 • 44R2013 w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny OKR W-MOIIB
 •  45R2013 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  46R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka na włsną prośbę
 •  47R2013 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  48R2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady W-MOIIB
 •  49R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  50R2013 w sprawie indywidualnej
 •  51R2013 w sprawie indywidualnej
 •  52R2013 w sprawie nowelizacji budżetu na 2013 rok
 •  53R2013 w sprawie organizacji obwodowych zebrań wyborczych
 •  54R2013 w sprawie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych oraz porządku obrad
 •  55R2013 w sprawie wdrożenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków W-MOIIB w wykorzystaniem technologii internetowych.
 •  56R2013 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  57R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  58R2013 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  59R2013 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  60R2013 w sprawie indywidualnej
 •  61R2013 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 17 października 2013r. i 14 listopada 2013r.
 •  62R2013 w sprawie nowelizacji budżetu W-MOIIB na rok 2013
 •  63R2013 w sprawie prowizorium budżetowego W-MOIIB na rok 2014
 • 64R2013 w sprawie edycji „Biuletynu Informacyjnego W-MOIIB kadencji 2010-2014”
 •  65R2013 w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych OKR
 •  66R2013 w sprawie ustalenia terminu XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego W-MOIIB
 •  67R2013 w sprawie prenumeraty czasopism na 2013 rok
 •  68R2013 w sprawie indywidualnej
 •  69R2013 w sprawie indywidualnej