No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Rady 2012

Print Friendly, PDF & Email


 •  1R2012 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  2R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  3R2012 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  4R2012 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 16 lutego 2012r.
 •  5R2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2011 rok
 •  6R2012 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2011 rok
 •  7R2012 w sprawie przyjęcia planu budżetu na 2012 rok
 •  8R2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w okresie od maja 2011 roku do marca 2012 roku
 •  9R2012 w sprawie przedstawienia wniosków i zaleceń pokontrolnych
 •  10R2012 w sprawie dofinansowania kosztów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 •  11R2012 w sprawie wpisu nalistę członków W-MOIIB
 •  12R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  13R2012 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  14R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 •  15R2012 w sprawie indywidualnej
 •  16R2012 w sprawie indywidualnej
 •  17R2012 w sprawie indywidualnej
 •  18R2012 w sprawie indywidualnej
 •  19R2012 w sprawie indywidualnej
 •  20R2012 w sprawie ustalenia porządku obrad XI Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 •  21R2012 w sprawie ustalenia Regulaminu obrad XI Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 •  22R2012 w sprawie ustalenia ramowego projektu programu działania W-MOIIB w okresie od maja 2012 do kwietnia 2013
 •  23R2012 w sprawie przyznania ekwiwalentu Delegatom XI Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 •  24R2012 w sprawie ustalenia treści sprawozdania Rady na XI Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB
 •  25R2012 w sprawie wniosku do XI Zjazdu Sprawozdawczego o zmniejszenie liczebności członków Okręgowej Rady W-MOIIB
 •  26R2012 w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XI Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 •  27R2012 w sprawie ustalenia terminarza spotkań na okres maj 2012 – kwiecień 2013
 •  28R2012 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom W-MOIIB
 •  28AR2012 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  29R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  30R2012 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  31R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka
 •  32R2012 w sprawie indywidualnej
 •  33R2012 w sprawie indywidualnej
 •  34R2012 w sprawie indywidualnej
 •  35R2012 w sprawie przedstawienia wniosków i zaleceń pokontrolnych
 •  36R2012 w sprawie podziału zadań ramowego programu działania W-MOIIB w okresie maj 2012 – kwiecień 2013
 •  3RS2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  37R2012 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Okręgowej Rady W-MOIIB
 •  38R2012 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  39R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 40R2012 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniau obowiązujących należności
 •  41R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  42R2012 w sprawie indywidualnej
 •  43R2012 w sprawie indywidualnej
 •  44R2012 w sprawie indywidualnej
 •  45R2012 w sprawie indywidualnej
 •  46R2012 w sprawie indywidualnej
 •  47R2012 w sprawie indywidualnej
 •  48R2012 w sprawie indywidualnej
 •  49R2012 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 28.06.2012r. i 23.08.2012r.
 •  50R2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji Etyki Zawodowej W-MOIIB
 •  51R2012 w sprawie częściowego pokrycia kosztów szkoleń
 •  52R2012 w sprawie nowielizacji budżetu na 2012r.
 •  53R2012 w sprawie indywidualnej
 •  54R2012 w sprawie dofinansowania III Rajdu Rowerowego Budowlanych
 •  55R2012 w sprawie indywidualnej
 •  56R2012 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  57R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  58R2012 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązuujących należności
 •  59R2012 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  60R2012 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 18.10 i 15.11.2012r.
 •  61R2012 w sprawie prowizorium budżetowego na 20313 rok
 •  62R2012 w sprawie ustalenia terminu XII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 •  63R2012 w sprawie prenumeraty czasopism na 2013 rok