No announcement available or all announcement expired.

Specjalizacja techniczno – budowlana

Print Friendly, PDF & Email


Kto może się ubiegać o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

O uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej może się ubiegać osoba, która:

  • posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
  • odbyła praktykę w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

Procedura nadawania specjalizacji techniczno-budowlanej

Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej odbywa się wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty – ubiegający się o nadanie specjalizacji nie zdaje egzaminu z zakresu praktycznego zastosowania wiedzy technicznej specjalizacji.

W celu uzyskania specjalizacji należy złożyć wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:

1)   decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych;

2)   oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)

Zał.4

Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
1 konstrukcyjno-budowlana – geotechnika,

– obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

– obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

– obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

– budowle wysokościowe,

– rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

2 inżynieryjna hydrotechniczna – śródlądowe budowle hydrotechniczne,

– morskie budowle hydrotechniczne,

– obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

– melioracje wodne.

3 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,

– sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

– sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

4 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

– trakcje elektryczne.