W-MOIIB REAGUJE – PETYCJA

Szanowni Członkowie W-MOIIB !

Przesyłamy informację o uruchomionej w dniu 13.11.2018 o 8:49 akcji grupy FB (Facebook) Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa, która liczy 14 816 członków. Petycja, która przygotowano jest dostępna pod linkiem:

https://www.citizengo.org/pl/166734-szanowny-panie-ministrze-w-zwiazku-z-prowadzonymi-pracami-nad-ustawami-o-architektach-o?tc=fb

Na ten moment 06.12.18r. (godz. 12.00) podpisało ją 19872 osób

Dla ułatwienia info o akcji: Szanowni Państwo, w obliczu prowadzonych prac nad ustawami: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o architektach a także ustawę o inżynierach budownictwa, poważnie zagrożone stają się interesy inżynierów budownictwa. Wszyscy dobrze wiemy, jak ciężką i odpowiedzialną pracę pełnią inżynierowie budownictwa. Wczesne godziny rozpoczynania dnia pracy oraz późna pora powrotów do domu, setki wyrobionych rocznie nadgodzin, praca w delegacji czy praca w weekendy to chleb powszedni inżynierów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Aktualnie prowadzone prace w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, mogą rzucać kolejne kłody pod nogi inżynierów, którzy na co dzień budują otaczającą nas rzeczywistość. O projektach wyżej wymienionych ustaw negatywnie wypowiedziały się już organizacje zrzeszające inżynierów budownictwa. Na skutek oddolnej dyskusji w społeczności inżynierów budownictwa oraz studentów kształcących się w celu osiągnięcia tego tytułu, pojawiła się inicjatywa rozpoczęcia walki o nasze prawa. To jest ten moment, kiedy nasze środowisko musi się zjednoczyć, zaangażować i powiedzieć stanowcze „NIE” poprzez podpisanie niniejszej petycji. Alternatywą jest złożenie broni i pozwolenie na dalsze narzucanie nam cudzej woli przedstawicieli innych zawodów.

Z tego miejsca zapraszam również do dołączania na Facebooku do grupy „Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa”. www.facebook.com/groups/198907540972081/
To właśnie w tej Grupie: – zrodziła się inicjatywa utworzenia niniejszej petycji; – rozpoczęła się walka o cywilizowanie zasad składania ofert pracy dla inżynierów (wszystkie oferty na grupie zawierają tzw. „widełki” zarobkowe); – na bieżąco są prowadzone dyskusje o sprawach ważnych dla inżynierów budownictwa. Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich inżynierów, studentów a także osoby, którym leży na sercu dobro sektora budowlanego o podpisywanie niniejszej petycji. Udostępniajmy ją mailowo, przez Facebooka, Twittera oraz wszelkie dostępne media. Jeśli mamy znajomych w prasie/radiu/telewizji/serwisach internetowych to spróbujmy z ich pomocą możliwie nagłośnić temat. Pokażmy, że inżynierowie budownictwa potrafią się zjednoczyć i wspólnie nie pozwolić na dalsze obniżanie rangi naszego zawodu!

Treść petycji do Ministra Kwiecińskiego:

Szanowny Panie Ministrze, w związku z prowadzonymi pracami nad ustawami: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o architektach a także ustawę o inżynierach budownictwa, pragniemy podkreślić głos środowiska inżynierów budownictwa a także studentów, którzy konsekwentnie pracują nad uzyskaniem tego tytułu. Proponowane przez Państwa zmiany mogą w znacznej mierze zmniejszyć zakres działalności inżynierów budownictwa, ograniczyć ich kompetencje, a w rezultacie doprowadzić do drastycznego spadku zainteresowania tym zawodem. W obliczu Państwa dużych programów infrastrukturalnych (np. „Kolej +”) czy socjalnych (np. „Mieszkanie +”) zmiany dążące do przesunięcia części kompetencji inżynierów budownictwa na rzecz ponad dziesięciokrotnie mniejszej liczby architektów (którzy, co najważniejsze, nie posiadają odpowiedniego przygotowania, chociażby pod względem zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót budowlanych) doprowadzą do katastrofy zarówno przedsięwzięć rządowych, jak i komercyjnych. Co więcej, wyraźna dysproporcja pomiędzy liczebnością inżynierów budownictwa i architektów, przy liczbie ponad 100 tysięcy pozwoleń na budowę wydawanych w ciągu roku, doprowadzi do całkowitego paraliżu branży budowlanej. Chcąc uniknąć wyżej wspomnianych fatalnych konsekwencji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
1.      Połączenie ustawy o architektach oraz ustawy o inżynierach budownictwa i uregulowanie spraw tych dwóch zawodów w jednym akcie prawnym.
2.      Wprowadzenie definicji zawodu inżyniera budownictwa (budowlanego, sanitarnego, elektrycznego oraz teletechnicznego). 3.      Potwierdzenie w ustawie faktu, iż inżynier budownictwa jest zawodem zaufania publicznego.
4.      Potwierdzenie, iż inżynier budownictwa w zakresie swojego zawodu podlega tylko i wyłącznie swojemu samorządowi zawodowemu.
5.      Zapewnienie możliwości pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych wyłącznie inżynierom budownictwa.
6.      Zastąpienie tekstu „w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej” tekstem „obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m3” w Art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b).
7.      Uznanie studiów II stopnia na kierunku budownictwo jako kierunku pokrewnego dla kierunku architektura oraz umożliwienie uzyskania tytułu architekta (w konsekwencji zdobycie uprawnień architektonicznych bez ograniczeń) poprzez ukończenie studiów II stopnia na kierunku architektura lub wprowadzenie równoważnych studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie wyżej wymienionych uprawnień.
8.      Ponowne rozpoczęcie prac nad nowym projektem ustawy z szeroko zakrojonym zaangażowaniem przedstawicieli organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa. Realizacja powyższych punktów jest w interesie zarówno Państwa, branży budowlanej i architektonicznej a przede wszystkim całego społeczeństwa. Sektor budownictwa, według różnych oszacowań odpowiada za około 20% PKB oraz zatrudnienia. Wprowadzając w nim chaos, doprowadzicie Państwo do załamania rynku budowlanego, fiaska programów rządowych oraz daleko idącego niezadowolenia społecznego. Chcąc uniknąć tego czarnego scenariusza, raz jeszcze uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag.

Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki