HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO w sesji I/2021 w dniu 28 maja 2021 r.

  • 28 maja 2021 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 28 maja 2021 r. godz. 14ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB,  kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 28 maja 2021 GODZ.09.00

  • godz. 14:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 28 maja 2021 GODZ.14.00

Osoby zdające egzamin testowy zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka w momencie przebywania w budynku z jednoczesnym zachowaniem co najmniej 1.5 m. dystansu od innych osób.

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście bez osób towarzyszących zgodnie z zaproszeniem.

Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce, zająć miejsce zgodnie ze wskazanym w zaproszeniu numerem miejsca, wypełniony druk:

Oświadczenie Covid

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

W związku z wytycznymi podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

Wyniki egzaminu pisemnego zostaną podane 31.05.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) po godz. 15:00.
Przydzielone dni i godziny egzaminu ustnego po ogłoszeniu wyników nie będą podlegały zmianie !!!

Sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych zawartych w wytycznych przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.