W dniu 26.10.2016r. powołano Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Mając na względzie przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym można w drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz uchwalone na jego podstawie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, powołujące samorządy zawodowe powołano Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Do zadań Forum należy w szczególności:

  1. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, dotyczących działania zawodów zaufania publicznego i zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań tych zawodów;
  2. konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności samorządu;
  3. integracja środowisk zawodowych;
  4. wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków Forum i przepisów prawa.

DEKLARACJA – pełen tekst