W dniu 15.05.2017r. z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa spotkali się przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował jej Przewodniczący Mariusz Dobrzeniecki.

Relacja (źródło: BIP Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa)

– Cieszę się, że trwa dialog ze środowiskiem inżynierów budownictwa, projektantów i architektów w sprawie prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otwierając spotkanie z przedstawicielami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów.

Spotkanie z samorządami architektów i inzynierów budownictwa
Minister Andrzej Adamczyk, wiceminister Tomasz Żuchowski i główny inspektor nadzoru budowlanego Jacek Szer

Członkowie centralnych i okręgowych władz Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w siedzibie MIB, żeby dyskutować o odpowiedzialności zawodowej, etyce zawodowej i projektowanym przez MIB w ramach prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym przyszłym wzmocnieniu samorządów zawodowych.

– Rola środowisk zawodowych, tych którzy „animują” proces inwestycyjno-budowlany i dialog jest nieoceniona. Dziś myślę, że poprawa relacji pomiędzy ustawodawcą, resortem odpowiedzialnym za budownictwo i środowiskami jest zauważalna. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować propozycje i zmienić – jeśli trzeba, relacje odpowiedzialności zawodowej. Liczymy przy tym na samorząd jako na naszych partnerów, z którymi realizujemy wspólne cele i jesteśmy w stanie je osiągnąć – mówił minister Andrzej Adamczyk.

Spotkanie z samorządami architektów i inzynierów budownictwa
Spotkanie na temat etyki zawodowej architektów i inżynierów budownictwa

Organizatorzy spotkania konsultacyjnego z samorządami – wiceminister Tomasz Żuchowski i główny inspektora nadzoru budowlanego Jacek Szer przypominali, że rolą samorządu zawodowego jest rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i dbanie o standard etyczny członków izb. Dyskutowano o założeniach nowej ustawy regulującej funkcjonowanie samorządów zawodowych, która będzie funkcjonować po wejściu w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wiceminister T. Żuchowski zachęcał też do wyrażania opinii na ile samorząd potrzebuje wzmocnienia ustawowego, a na ile i w jakich obszarach może jeszcze wykorzystać potencjał obowiązujących regulacji.

– Chciałbym, żebyśmy mogli prowadzić szczery dialog w sprawach, które nas czekają. Chodzi o działania i wyzwania, które można podjąć dla wzmocnienia zawodów zaufania publicznego. Żeby członkowie izb wiedzieli, że obowiązkowa przynależność jest nie tylko po to, żeby płacić składki i ubezpieczenie OC – że to coś więcej – podkreślił Tomasz Żuchowski.

Spotkanie z samorządami architektów i inzynierów budownictwa
Spotkanie z samorządami architektów i inżynierów budownictwa otworzył minister Andrzej Adamczyk

Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez MIB, kładzie duży nacisk na odpowiedzialność zawodową. Proponowane zapisy mają wzmocnić pozycję osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Spotkanie z samorządami architektów i inzynierów budownictwa
Wiceminister Tomasz Żuchowski zapewnił o otwartości MIB na dialog z samorządami zawodowymi

Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia związane z rolą nadzoru budowlanego w procesie inwestycyjnym, wpływ obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych na przygotowanie i realizację inwestycji, zasady nadawania uprawnień budowlanych oraz jakość przygotowania kadry inżynierskiej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zaprezentowane i poddane dyskusji zostały również rozwiązania przewidziane w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które będą dotyczyć uczestników procesu inwestycyjnego, struktury projektu budowlanego oraz nadzoru projektowego i autorskiego.

Spotkanie w MIB to kontynuacja pogłębionych konsultacji projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w których aktywnie wzięły udział samorządy zawodowe. Spotkanie to wpisuje się także w działania zainicjowanej przez środowisko budowlane akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”. W tym roku, podczas konferencji zorganizowanej w ramach jubileuszu samorządu zawodowego inżynierów szeroko dyskutowano o etyce zawodowej w budownictwie.

Prezentacja wiceministra Tomasza Żuchowskiego na temat odpowiedzialności zawodowej i projektowanych nowych rozwiązaniach, które będą dotyczyć uczestników procesu inwestycyjnego (PDF 3.80 MB)