ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie spraw kadrowo-płacowych W-MOIIB

Olsztyn, dnia 06.10.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz Samorządu Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 1. Zakres usługi obejmuje kompleksową obsługę finansowo-
  księgową, kadrową, płacową m. innymi
 • sporządzania list płac
 • rozliczania delegacji i ryczałtów
 • wystawiania faktur i egzekwowania należności
 • utrzymywania kontaktów z bankiem i sporządzania wniosków kredytowych
 • dokonywania płatności za faktury
 • sporządzania obowiązujących sprawozdań
 • prowadzenie spraw dotyczących PZU
 • prowadzenie kasy przedsiębiorstwa i sporządzanie raportów kasowych
 • prawidłowe utrzymanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i dokonywanie płatności wynikających z tych deklaracji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • współpraca z bankami, urzędami, urzędami skarbowymi, ZUS itp.
 • bieżące uaktualnianie dokumentacji zasad rachunkowości
 • prowadzenia ksiąg w czasie dowolnie ustalonym przez Zleceniobiorcę, uwzględniając obowiązek starannego działania i współdziałania na podstawie otrzymywanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • obliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczania podatku VAT
 • informowania Zleceniodawcy o brakach i nieprawidłowościach w przekazywanej dokumentacji natychmiast po jej stwierdzeniu
 • dokumentowanie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, członków Organów, Komisji itp.

oraz inne czynności wynikające z obsługi samorządu zawodowego w zakresie finansowo-księgowym i kadrowym.

2. Kryterium oceny ofert – cena 100%

3. Miejsce wykonania usługi:

Wyłącznie w siedzibie Zamawiającego

4. Miejsce i termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 13:00, w siedzibie Warmińsko Mazurskiej- Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

2) zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w następujący sposób:

a) osobiście lub pocztą w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

b) w formie elektronicznej na adres: wam@piib.org.pl

 Z poważaniem

inż. Grzegorz Karpa

Dyrektor Biura W-MOIIB

696-434-504

grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl