Zakończenie kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane w XLII sesji egzaminacyjnej

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane II/2023 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu, otrzymają pocztą – listem poleconym ZPO – zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie II części opłaty z tytułu postępowania kwalifikacyjnego – opłaty egzaminacyjnej do dnia 30 października 2023 r. (kwota opłaty zostanie podana w zawiadomieniu), na rachunek bankowy nr:

WARMIŃSKO – MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Bank Millenium S.A. 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921

Dowód wpłaty należy przesłać do biura Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
w Olsztynie drogą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl

Brak wpłaty dokonanej w powyższym terminie zostanie uznany jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu w tej sesji.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła termin XLII sesji egzaminacyjnej – egzamin pisemny zaplanowany został na dzień 17 listopada 2023 r.

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA EGZAMINU PISEMNEGO!!!

Budynek Instytutu Geodezji i Budownictwa WG UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza 4, sala 2.16

  • 17 listopada 2023 r. godz. 10ºº – specjalność konstrukcyjno – budowlana
  • 17 listopada 2023 r. godz. 13ºº – pozostałe specjalności: hydrotechniczna, drogowa, kolejowa KOB, kolejowa SRK, mostowa, sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna

Egzamin ustny odbędzie się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn.

Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym.

W przypadku nieobecności na egzaminie w powyższym terminie W-MOIIB nie zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania o terminach kolejnych egzaminów. Terminy egzaminów podawane są do wiadomości na stronie internetowej Izby. Przystąpienie do egzaminu w następnym terminie wymaga złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB informuje, iż nie udostępnia osobom zdającym egzamin ustny na uprawnienia budowlane papierowej wersji obowiązujących przepisów i norm, zapewni ich wersję cyfrową. Zdający egzamin ustny, podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogą posługiwać się przyniesionymi przez siebie tekstami aktów prawnych, Polskich Norm i Eurokodów, które nie powinny zawierać komentarzy, uzupełnień, wyjaśnień i innych notatek.

Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane określają szczegółowo przepisy §6, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wykaz przepisów objętych egzaminem jest umieszczony na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl