XXII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 21.04.2023 r.

XXII Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB

Podsumowanie pracy nowej Rady i Organów Izby. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium władzom samorządu. O inicjatywach na rok bieżący. O sytuacji gospodarczej i problemach budownictwa. Tak przebiegło spotkanie delegatów W-MOIIB. Zjazd odbył się 21 kwietnia 2023 r. Zgromadził 94 na 120 delegatów (frekwencja 78,33%). Był to Zjazd inny niż wszystkie. W-MOIIB jako pierwsza Izba Okręgowa w Polsce, podczas obrad stacjonarnych, przeprowadziła głosowania nad uchwałami przy pomocy portalu i aplikacji PIIB.

Gospodarzy obecnością zaszczycili liczni goście, m.in. posłowie na Sejm RP, władze miasta i województwa, przedstawiciele urzędów i instytucji, szkolnictwa, samorządów zrzeszonych w Forum Zawodów Zaufania Publicznego oraz branżowych stowarzyszeń :

– Iwona Arent  – Poseł na Sejm RP

– Paweł Papke – Poseł na Sejm RP

– Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP

– Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna

– Janusz Nowak – Wiceprezydent Miasta Elbląga

– Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

– Edward Siarkiewicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

– Daniel Konkel – Dyrektor oddziału terenowego z siedzibą w Gdańsku, Biuro Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie

– Tomasz Gosiewski – Dyrektor Biura oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Gdańsku, biuro w Olsztynie

– Bogdan Pijanowski – Kierownik Wydziału Przyłączeń i Rozwoju oddziału Energa-Operator S.A. w Olsztynie

– Urszula Filipkowska – Prodziekan ds. kształcenia, wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie

– Robert Wójcik – Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM w Olsztynie

– Grzegorz Górski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

– Krystyna Kalinowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

– Iwona Kacprzak – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

– Maria Danielewicz – Członek Naczelnej Rady Rady Pielęgniarek i Położnych

– Magdalena Budziszewska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

– Agnieszka Mogielnicka – Wicerzewodnicząca Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP

– Józef Szarek – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie

– Adriana Patalas – Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Olsztynie

– Mariola Gilska – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie

– Stanisław Bielski – Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie

– Jarosław Kantel – Prezes  Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział w Olsztynie

– Leszek Gryczko – Prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie

– Jan Chojecki – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

– Piotr Bogacz – Przewodniczący Oddziału PZITB w Olsztynie

– Dariusz Urbański – Przewodniczący Oddziału PZITB w Elblągu

Rangę wydarzenia podniósł również Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki. Zebranych przywitał i obrady rozpoczął Jarosław Kukliński, przewodniczący Okręgowej Rady W-MOIIB:

– Szybko minął rok od Zjazdu, na którym wybraliśmy nowe władze – zaczął. – Spotykamy się, aby podsumować ten czas i przedstawić plan działania na kolejne lata. Dzisiaj inżynierowie muszą się wzajemnie wspierać i współdziałać. Sytuacja polskiego budownictwa jest coraz trudniejsza. Firmy budowlane mierzą się z ogromnymi wyzwaniami, ze wzrostem kosztów budowy, które wynikają z rekordowych cen materiałów, paliw i energii. Istotnym, krytycznym czynnikiem jest inflacja. Zmieniające się przepisy Prawa budowlanego nie pozwalają na stabilizację branży. Liczę na wspólny front inżynierów i racjonalne działania polityków dla dobra gospodarki.

Przewodniczący podkreślił, że zjazd delegatów jest dobrą okazją na rozmowy, wymianę poglądów i poruszenie tematu problemów polskiego budownictwa. Swoje wystąpienie przewodniczący zakończył prośbą o uczczenie symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim roku dziesięciu członków Izby.

Zdanie przewodniczącego W-MOIIB poparł Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB apelując o jedność w samorządzie.

– Siła tkwi w jedności. Jeśli z naszych kręgów będzie wybrzmiewać dwugłos, to co ma myśleć ustawodawca. Jak będziemy podzieleni, skąd politycy mają wiedzieć jakie są nasze oczekiwania – podkreślił. Prezes szeroko omówił prace legislacyjne nad zamianami w Prawie budowlanym i działania przedstawicieli samorządu na szczeblu krajowym.

Uroczystym akcentem zjazdu było nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych za osiągnięcia w pracy na rzecz Izby. Złotą Odznaką Honorową PIIB zostali wyróżnieni 3 członkowie W-MOIIB zaś Srebrną Odznakę Honorową otrzymało 18 osób. W zjeździe uczestniczyli również najlepsi uczniowie średnich szkół technicznych, którzy otrzymali nagrody i listy gratulacyjne. Podczas tych miłych chwil, zdążyło się ukonstytuować Prezydium Zjazdu i Komisje Zjazdowe. Na przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Kol. Tomasza Kraweć, na wiceprzewodniczącego Kol. Mariana Zdunka i na sekretarza Kol. Annę Szymańską.

Po części oficjalnej delegaci zajęli się wysłuchaniem sprawozdań, które referowali przewodniczący organów. Sprawozdanie Okręgowej Rady ze sprawozdaniem finansowym – omówił Jarosław Kukliński, OKK – Jacek Zabielski; OSD – Mariusz Tomczuk; OROZ – Lilianna Majewska-Farjan oraz OKR – Sylwia Kierdelewicz. Delegaci zatwierdzili sprawozdania, ocenili pozytywnie wykonanie budżetu w 2022 r., udzielając absolutorium Radzie, a także uchwalili budżet na rok bieżący. Podczas Zjazdu odbyły się również wybory uzupełniające do OROZ W-MOIIB. Omówiono też temat zakupu siedziby dla Izby i przegłosowano uchwałę dającą Radzie „zielone światło” do działania w tym kierunku. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął tylko jeden wniosek zjazdowy.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zjazdu zamknął obrady, dziękując delegatom za przybycie i czynny udział w spotkaniu.

Gościnnie, stanowiąc oprawę zjazdu, towarzyszyła nam Auto Idea Sp. z o.o. 

Grzegorz Karpa, dyrektor Biura W-MOIIB

Zdjęcia: Tomasz Wróblewski

Listy gratulacyjne złożyli :