W dniu 25.09.2020r. obradowała Rada W-MOIIB i jej Prezydium. Nie zabrakło też akcentu z okazji Dnia Budowanych.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Trzeba podkreślić, że posiedzenie przypadło w doniosłym Dniu Budowlanych, dlatego też nie zabrakło w tym dniu uroczystych akcentów, w tym mogliśmy zwiedzić mury zamku w Rynie.

Średniowieczna warownia była wznoszona etapami i niegdyś wyglądała zupełnie inaczej.

Najstarsze informacje o krzyżackim zamku, który dał początek osadzie i późniejszemu miastu, pochodzą z kroniki Wiganda z Marburga z 1377 roku. Pierwszą fazę budowy wskazuje się na lata drugiej dekady XIV wieku do 1376 roku. Druga faza budowy rozpoczyna się w 1377 roku od założenia murów obwodowych zamku, na rzucie prostokąta o wymiarach 44 x 52 metry, z potężnym przedzamczem.

Zaplanowano wówczas wzniesienie dwóch skrzydeł: południowo-wschodniego i północno-wschodniego.

Południowe i północne skrzydło miało 56,5 m zaś wschodnie i zachodnie 44,8 m, a ich wewnętrzna szerokość wynosiła 17 m. Mury grube na 2,5 m, poszerzające się ku dołowi nawet do 4,5 m, stanowiły podstawę tego kolosa. Z pozostałych stron czworobok zamknięto kurtynowymi murami z nietypową kwadratową wieżą usytuowaną w zachodnim narożu.

Domniemywa się, że w tym okresie mury obwodowe nie przekraczały wysokości drugiej kondygnacji, a skrzydło południowo- wschodnie wymurowano od parteru. Dodatkowo, mury obwodowe były wzmocnione na narożach ryzalitami w celu osadzenia wieżyczek na ich koronie. Pomieszczenia na parterze planowano pokryć drewnianymi stropami.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 02.07.2020r.
 4. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 02.09.2020r.
 5. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2020r.
 6. Uchwała w sprawie nowelizacji budżetu na rok 2020.
 7. Informacja o realizacji zaleceń zawartych w protokołach z kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne  powołane przez Okręgową Komisję Rewizyjną W-MOIIB.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków (zawieszonych)
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 12. Sprawy różne i wniesione.