Spotkanie W-MOIIB ze Studentami UWM (14.05.2019r.)

W dniu 14 maja 2019r. w sali konferencyjnej Laboratorium Drogowego Instytutu Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami kierunków budowlanych. Spotkanie odbyło się w ramach działania powołanego przez Radę W-MOIIB Zespołu ds. Promocji Zawodu Inżyniera Budownictwa wśród Studentów, do zadań którego należy m.in.:

  1. współpraca ze studentami w zakresie przybliżania zasad etyki zawodowej inżyniera budownictwa jako zawodu publicznego zaufania,
  2. informacja o warunkach pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
  3. informacja o warunkach, jakie trzeba spełniać, aby zostać członkiem W-MOIIB,
  4. organizowanie spotkań i szkoleń związanych z przyszłym wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa,
  5. organizowanie wyjazdów technicznych mających na celu pokazywanie wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w praktyce,
  6. podejmowanie innych działań promujących zawód inżyniera i samorząd zawodowy związany z budownictwem.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu Arkadiusz Gniewkowski witając Jacka Zabielskiego występującego jednocześnie w dwóch rolach: jako Z-ca Przewodniczącego Zespołu oraz jako Dziekan ds. Rozwoju i Współpracy w/w Wydziału. Arkadiusz Gniewkowski po części wprowadzającej przekazał głos Jackowi Zabielskiemu. Po przekazaniu informacji ogólnych Dyrektor Biura W-MOIIB przekazał krótką charakterystykę funkcjonowania samorządu, a Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Mariusz Iwanowicz przekazał studentom informacje na temat procedur dotyczących uzyskiwania uprawnień budowlanych, dzieląc zakres przekazywanej wiedzy na 2 części. Pierwsza polegała na przedstawieniu informacji ogólnych. W drugiej natomiast otworzył dyskusję i odpowiadał na zadawane pytania.