Odbyła się narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB z udziałem Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej OIIB

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadające odpowiednie do wykonywanych funkcji uprawnienia budowlane.

Do rozstrzygania spraw wniesionych do Samorządu powołany jest Rzecznik, który jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, oraz Sąd, który rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub właściwy nadzór budowlany.

W dniach 23-25 maja 2019r. w Omega Hotelu w Olszynie odbyła narada szkoleniowa Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej OIIB (Koordynatorów) Radców Prawnych i osób obsługujących prace w w/w organach oraz członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.

Naradę otworzył Marian Zdunek Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Głos zabrał również zaproszony gość Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szkolenie rozpoczął radca prawny Krzysztof Zając tematem: „Ochrona danych osobowych w postępowaniu zawodowym i dyscyplinarnym członków samorządu zawodowego”.

Uczestnikom życzymy udanego szkolenia oraz pozytywnych wrażeń z pobytu na Warmii.