Rada W-MOIIB obradowała w dniu 02.07.20r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 11.05.2020r.
 4. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 27.05.2020r.
 5. Informacje z przebiegu XIX Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
  w dniach 26-29.05.2020r.
 6. Informacje z przebiegu XIX Zjazdu Krajowego PIIB w dniach 17-20.06.2020r.
 7. Informacje z realizacji spotkań realizowanych przez W-MOIIB.
 8. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Komisji ds. Pomocy Materialnej członkom W-MOIIB.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2020 – kwiecień 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 13. Sprawy różne i wniesione.