Projektanci instalacji gazowych czy pamiętacie Paragraf 157 ust. 6 Warunki Techniczne …….

Warunki Techniczne … Paragraf 157 ust. 6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

Jak pogodzić przepisy z rzeczywistością ?

Jeżeli do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie jest doprowadzona sieć gazowa, w większości przypadków w poszczególnych lokalach są zainstalowane kuchenki gazowe na gaz płynny.

Zgodnie z § 157 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1422):

„5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich.”

Powinny tu być spełnione warunki określone w § 177 – 179 rozporządzenia. Jeżeli w miejscowości jest sieć gazowa, właściciele pojedynczych lokali uzyskują pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej i tą instalację wykonują.

W projekcie budowlanym, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 290), zawarte jest oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W oświadczeniu tym projektant stwierdza nie prawdę. Taki projekt nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W § 157 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych:

„6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.”

Projektant naraża się na odpowiedzialność: karną – złożył fałszywe oświadczenie i naraził na niebezpieczeństwo ludzi, cywilną – inwestor będzie mógł żądać wyrównania poniesionych strat i zawodową – na podstawie przesłanki określonej w art. 95 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Nie ma tu winy organu administracji architektoniczno – budowlanej, dlatego, że organ ten nie jest uprawniony do merytorycznej weryfikacji projektu architektoniczno – budowlanego.

Moim zdaniem odpowiedzialność może ponosić również kierownik robót. Kierownik powinien znać przepis § 157 ust. 6 rozporządzenia i zwrócić na to uwagę projektantowi.

W praktyce zdarza się tak, że o naruszeniu prawa dowiaduje się organ nadzoru budowlanego. Występuje do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o usunięcie z obrotu prawnego pozwolenia na wykonanie instalacji i zakazuje użytkowania tej instalacji.

Moim zdaniem, jeżeli w budynku jest gaz płynny jest tylko jedno wyjście. Wspólnota podejmuje uchwałę o wykonaniu instalacji we wszystkich lokalach, wykonuje tą instalację i usuwa butle z gazem z budynku.

 

Andrzej Stasiorowski