Projekt techniczny – zawartość, załączniki

Ostatnie częste zmiany przepisów dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego wywołały wiele wątpliwości, jak należy je stosować w praktyce. Dotyczą one między innymi projektu technicznego i dokumentów, jakie powinny się w nim znaleźć.

Projekt budowlany, co do zasady, składa się obecnie z czterech odrębnie oprawionych elementów:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT),

2) projektu architektoniczno-budowlanego (PAB),

3) projektu technicznego (PT),

4) załączników projektu budowlanego w postaci:

a) kopii opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,

b) oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą (w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej),

c) informacji BIOZ.

Rozporządzenie dopuszcza jednak wspólną oprawę wszystkich ww. elementów projektu budowlanego (z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą PT w postaci elektronicznej).

W przypadku wspólnej oprawy czterech elementów projektu budowlanego dopuszcza się sporządzenie łącznego spisu treści dla elementów: PZT, PAB i załączników. Natomiast projekt techniczny, pomimo dopuszczalnej wspólnej oprawy z pozostałymi elementami projektu, musi posiadać własny spis treści.

Pełna treść artykułu – czytaj dalej

Zobacz też:

Umowa o roboty budowlane – definicja, forma, podwykonawcy, gwarancja zapłaty

Historia Prawa budowlanego