Ostatnie posiedzenie Rady W-MOIIB w V kadencji.

Ostatnie posiedzenie Rady w V kadencji W-MOIIB odbyło się w atmosferze podsumowania okresu 4 lat (2018-2022).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki.

Przebieg Rady zdominowały przygotowania do zbliżającego się XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego zaplanowanego na dzień 22.04.2022r.  

Nie zabrakło słów refleksji i wspomnień oraz podziękowań.  

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 17 grudnia 2021r.

Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 21.01.2022r. i 21.02.2022r.

Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 02.02.2022r.

Informacje ze spotkań W-MOIIB.

Informacje o pracach Komisji i Zespołów.

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji i zespołów powołanych przez Radę w okresie sprawozdawczym kwiecień 2021 – kwiecień 2022.

Informacje o działalności okręgowych organów W-MOIIB:

– Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

– Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Informacje w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2021 rok.

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok.

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Podjęcie Uchwały w sprawie projektów Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów do organów W-MOIIB XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia projektu ramowego programu działalności Izby na okres od kwietnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady
W-MOIIB w okresie sprawozdawczym 2021r. – 2022r. do przedłożenia na XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Omówienie listy kandydatów Prezydium i Komisji XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Omówienie przygotowań do XXI Zjazdu Sprawozdawczego.

Wybór protokolanta Zjazdu.

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.

Sprawy różne i wniesione.