Posiedzenie Rady W-MOIIB w dniu 01.07.2022r..

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Kukliński.

Nie obyło się bez ceremonii złożenia gratulacji nowo wybranemu Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariuszowi Dobrzenieckiemu.

Przebieg Rady zdominowały sprawy formalne wg poniższego porządku :

– Otwarcie posiedzenia.

– Przyjęcie porządku obrad.

– Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 05.05.2022r.

– Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 30.05.2022r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 30.05.2022r. oraz w dniu 01.07.2022r.

– Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 18.05.2022r.

– Informacje z przebiegu obchodów jubileuszu 20-lecia PIIB w dniu 23.06.2022r.

– Informacje z przebiegu Zjazdu Krajowego PIIB w dniach 24-25.06.2022r

– Podjęcie Uchwał : o odwołaniu Z-cy Przewodniczącego Rady W-MOIIB i wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie składu Prezydium.

– Podjęcie Uchwały o powołaniu Członka Prezydium Rady W-MOIIB.

– Informacje z przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej.

– Informacje ze spotkań W-MOIIB.

– Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB na rok 2022 według stanu na koniec maja br.

– Omówienie i zatwierdzenie składów Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB.

– Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów Komisji i Zespołów.

– Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

– Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.

– Informacja w sprawie przyjęcia zaproszenia W-MOIIB do Honorowego Komitetu Wsparcia Budowy Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

– Sprawy różne i wniesione.