Posiedzenie Rady W-MOIIB – 15.12.2023r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Kukliński.
Posiedzenie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 28.09.2023r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 19.10.2023r.
  i 21.11.2023r.
 5. Informacje z przebiegu obrad Krajowej Rady PIIB w dniu 13.12.2023r.
 6. Informacje Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej.
 7. Informacje z przebiegu IV Regionalnego Forum Inżynierskiego w dniach 24-25.11.2023r.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacja z prac Zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Zespołu ds. informacji publicznej
  W-MOIIB.
 11. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 12. Omówienie harmonogramu przygotowań do XXIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB.
 13. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2023r za 10 m-c.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie ryczałtów.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2024r.
 16. Informacja w sprawie przyznania Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie prenumeraty czasopism technicznych.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 19. Sprawy różne i wniesione.
 20. Zakończenie posiedzenia.