Ostatnie posiedzenie Rady W-MOIIB w roku 2022.

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 22.09.2022r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 30.11.2022r.
 5. Informacje z przebiegu obrad Krajowej Rady PIIB w dniach 16.11.2022r. i 14.12.2022r.
 6.  Informacje Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej.
 7. Informacje z przebiegu III Regionalnego Forum Inżynierskiego w dniach 28-29.10.2022r. oraz przebiegu Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w dniu 19.11.2022r.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2022r za 10 m-c.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2023r.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu XXII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w I półroczu roku 2023.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie prenumeraty czasopism technicznych.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 17. Sprawy różne i wniesione.