Odeszła

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa  

mgr inż. BARBARY MALEC

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom
z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

składa

Przewodniczący oraz członkowie Okręgowej Rady W-MOIIB

Basia pozostanie w naszych sercach.
Zapamiętamy ją jako ciepłą i sympatyczną osobę.

BARBARA MALEC (1944–2020) ukończyła w 1967 r. Wydział Budownictwa Ogólnego Politechniki Łódzkiejz tytułem magistra inżyniera budownictwa. Uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w tej specjalności. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową, która była jej pasją kontynuowaną do ostatnich dni. 

Od 1974 r. oddana pracy społecznej w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zorganizowała Oddział PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, pełniąc przez 20 lat funkcję jego przewodniczącej. Była także członkiem Zarządu Głównego PZITB, a następnie przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. We wrześniu br., na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (11–13 września 2020 r.) przyznano Jej zaszczytną godność Członka Honorowego PZITB.

Z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa związana od początku jego istnienia. Uczestniczyła w pracach Międzystowarzyszeniowego Komitetu Organizacyjnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako członek Łódzkiej OIIB od 2002 r. brała udział w pracach Prezydium i Rady ŁOIIB. Od 2009 r. pełniła funkcję wiceprezesa Łódzkiej OIIB, a w 2014 roku została wybrana na przewodniczącą Rady Łódzkiej OIIB i funkcję tę pełniła także w bieżącej kadencji.

Aktywnie działała w samorządzie zawodowym jako delegat Łódzkiej OIIB na okręgowe i krajowe zjazdy we wszystkich kadencjach. Była członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji, a od 2010 r. członkiem Krajowej Rady PIIB (w III kadencji także członkiem Prezydium Krajowej Rady PIIB).