Nowe warunki projektowania budynków od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Członkowie W-MOIIB !

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku z rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, podjęło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na początku 2016 r. Nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Do pobrania prezentacja wskazująca zakres głównych zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji rozporządzenia