NNW Członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa kontynuuje umowę ubezpieczenia NNW w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

1. Co obejmuje ubezpieczenie:
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane przez ubezpieczonego i jego współmałżonka. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
◾śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
◾śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
◾śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
◾osierocenie Dziecka Ubezpieczonego, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku
◾trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku
◾trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego
◾śmierć Małżonka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
◾śmierć Małżonka Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
◾trwała niezdolność Małżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku
◾trwała niezdolność Małżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego
◾pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego
◾pokrycie kosztów pogrzebu Małżonka Ubezpieczonego

 
2. Kto jest objęty ubezpieczeniem i w jakim zakresie:
Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ramach grupowego ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA.

Poniżej zostały przedstawione zakresy świadczeń dla grupowego ubezpieczenia NNW, którym zostali objęci Członkowie Izby

Polisa NNW