Informacja z przebiegu III posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady W–MOIIB

W dniu 29 lipca 2014 roku w siedzibie W-MOIIB odbyło się III posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady W-MOIIB w Olsztynie.

Obrady Prezydium W-MOIIB prowadził Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady W-MOIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB, zebrani zapoznali się z informacją o przebiegu XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, który odbył się w dniach 27-28 czerwca 2014 r. w Warszawie. W organach PIIB w IV kadencji W-MOIIB reprezentować będzie dwóch naszych członków: w Krajowej Radzie PIIB kol. Mariusz Dobrzeniecki, a w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym kol. Marian Zdunek.

W dniu 23.07.2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli W-MOIIB z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Jackiem Protasem, w którym uczestniczyli również Pan Jan Śmietanko – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji oraz Pan Robert Szewczyk – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka. W-MOIIB reprezentowali Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Członek Rady Jan Żemajtys oraz Sekretarz Rady Władysław Bielski. Spotkanie miało na celu przedstawienie nowych Władz Izby i zapoznanie z kierunkami działalności W-MOIIB. W najbliższym czasie przedstawiciele Gabinetu Marszałka Województwa wystąpią z propozycją możliwych płaszczyzn współpracy z Izbą.

Następnie omówiono list od Prezydenta Miasta Olsztyna, w którym zaprasza wydelegowanych przedstawicieli W-MOIIB do obecności w posiedzeniach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych z możliwością prezentowania głosów doradczych.Po krótkiej dyskusji postanowiono, że Rada wytypuje przedstawicieli Izby do pracy w tym organie doradczym.

W dalszej części obrad Jan Kasprowicz, Przewodniczący Zespołu ds. Działalności Gospodarczej przedstawił informację ze spotkania zespołu w dniu 17.07.2014 r. Wszystkie działania formalne niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej zostały zakończone.

Uczestnicy obrad zapoznali się z informacją na temat działania Biura Terenowego  w Elblągu, którą przedstawił Z-ca Przewodniczącego kol. Janusz Nowak. Natomiast sytuację w Ełku omówił kol. Kazimierz Nowicki – Członek Prezydium.

Zebrani zapoznali się z informacją na temat stanu przygotowań do Regat Żeglarskich W-MOIIB, które odbędą się w dniu 6 września 2014 roku na Jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie oraz do Dnia Budowlanych, który został zaplanowany na dzień 19 września 2014 r. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym terminarzem i ustaleniami.

Grzegorz Karpa, Dyrektor Biura W-MOIIB omówił stan realizacji nowej strony internetowej W-MOIIB.

W punkcie obrad sprawy rożne i wniesione kol. Marian Zdunek przedstawił wstępny harmonogram planowanych spotkań z władzami lokalnymi oraz z członkami W-MOIIB na obszarze powiatów.

Na spotkaniu Prezydium Rady podjęto następujące uchwały w sprawach:

– zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB dnia 24.06.2014 r.

– regulaminowych dotyczących statusu członków Izby.

Na zakończenie spotkania Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady W-MOIIB podziękował za merytoryczny przebieg Prezydium Rady oraz zamknął obrady.

 

Przygotował:

Arkadiusz Gniewkowski

Z-ca Sekretarza Rady

Olsztyn, 04.08.2014 r.