Informacja z przebiegu IV posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

W dniu 14 października 2014 roku w siedzibie W-MOIIB odbyło się IV posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady W-MOIIB w Olsztynie.
Obrady Prezydium W-MOIIB prowadził Jarosław Kukliński, Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB, zebrani zapoznali się z informacją z przebiegu Dnia Budowlanych, który odbył się 19 września 2014 roku w Lidzbarku Warmińskim. Dokonano podsumowania w zakresie spraw organizacyjnych, kol. Władysław Bielski zaproponował, aby podczas następnych uroczystości, oprócz odznaczeń wręczać również wyróżnienia dla Naszych Członków. Propozycję tą postanowiono skierować do Komisji ds. Odznaczeń W-MOIIB.
Następnie Jarosław Kukliński przedstawił informację z przebiegu inauguracji roku akademickiego 2014/2015 oraz informację ze spotkań W-MOIIB.
Wiesława Kędzierska-Niemyjska, Skarbnik Rady omówiła projekt prowizorium budżetowego na rok 2015. Po krótkiej dyskusji postanowiono wnieść kilka poprawek i przedstawić do ponownego omówienia na następnym posiedzeniu Prezydium.
W dalszej kolejności omówiono sposób realizacji współpracy z mediami na rzecz propagowania działań W-MOIIB. Propozycjami działań w tym zakresie mają się zająć kol. Władysław Bielski oraz kol. Arkadiusz Gniewkowski.
Uczestnicy obrad zapoznali się z proponowaną zmianą zakresu ubezpieczenia NNW członków W-MOIIB.
W punkcie obrad sprawy rożne i wniesione kol. Jarosław Kukliński poinformował, że w listopadzie planuje serię spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z W-MOIIB, a także że w dniu dzisiejszym (14.10.2014r.) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z Przewodniczącymi Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB.
Na spotkaniu rady podjęto następujące uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB dnia 29.07.2014r.
– regulaminowych dotyczących statusu członków Izby
Na zakończenie spotkania Jarosław Kukliński, Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB podziękował za merytoryczny przebieg Prezydium Rady oraz zamknął obrady.

Przygotował:
Arkadiusz Gniewkowski
Z-ca Sekretarza Rady
Olsztyn 20.10.2014r.