EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji I/2023 w dniu 26 maja 2023 r.

  • 26 maja 2023 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 26 maja 2023 r. godz. 13ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB, kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 26 maja 2023 GODZ.09.00

  • godz. 13:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 26 maja 2023 GODZ.13.00

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście zgodnie z zawiadomieniem.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki z egzaminów pisemnych komisje podadzą bezpośrednio po sprawdzeniu zestawów testowych.

Ostateczna godzina egzaminu ustnego zostanie podana do wiadomości:

  • w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz kolejowej SRK – w dniu 26.05.2023 r. na stronie internetowej W-MOIIB
  • pozostałe specjalności w dniu 29.05.2023 r. po godz. 15.00 na stronie internetowej W-MOIIB.

Prosimy o sprawdzenie, ponieważ może zmienić się godzina podana w zawiadomieniu.

UWAGA:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB informuje, iż nie udostępnia osobom zdającym egzamin ustny na uprawnienia budowlane papierowej wersji obowiązujących przepisów i norm, zapewni ich wersję cyfrową . Zdający egzamin ustny podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogą posługiwać się przyniesionymi przez siebie tekstami aktów prawnych, Polskich Norm i Eurokodów, które nie powinny zawierać komentarzy, uzupełnień, wyjaśnień i innych notatek. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiekolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Informacja o egzaminach ustnych:

Egzaminy ustne odbywać się będą w siedzibie W-MOIIB od 26 maja do 6 czerwca 2023 r.

HARMONOGRAM-EGZAMINÓW-ustnych-26.05-06.06.2023.pdf

UWAGA:

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Przewodniczący Rady  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 26 czerwca 2023 r. w Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a. Początek o godz. 12.00.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 16 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95 , adres e-mail okk@wam.piib.org.pl