Drugie posiedzenie Rady W-MOIIB w tym roku.

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 16.03.2023 r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 20.04.2023r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 26.04.2023r.
 6. Omówienie przebiegu obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB w dniu 21 kwietnia 2023r. oraz omówienie wniosku zjazdowego.
 7. Omówienie przydziału członkom Rady zakresu prac wynikających z ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2023 – kwiecień 2024.
 8. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB za 3 m-c 2023 r.
 9. Informacje w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 10. Informacja z realizacji spotkań realizowanych przez W-MOIIB.
 11. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 12. Omówienie spotkań integracyjnych w roku 2023.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie powołania komisji i zespołów
  o charakterze stałym w kadencji 2022-2026 oraz wyboru przewodniczących komisji i zespołów.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 15. Sprawy różne i wniesione.
 16. Zakończenie obrad.