W dniu 28.09.2018r. obradowała Rada W-MOIIB

W dniu 28.09.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa to już 3 posiedzenie w pierwszym roku funkcjonowania Rady V kadencji 2018-2022.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad poruszono m.in. następujące zagadnienia:
– Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniach 11.07.2018r. i 05.09.2018r. przekazali nasi członkowie w Radzie Krajowej PIIB Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady W-MOIIB oraz Jarosław Kukliński, Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB.
– Informację o realizacji budżetu W-MOIIB na rok 2018 według stanu na koniec sierpnia br. przedstawiła Wiesława Kędzierska- Niemyjska Skarbnik Rady W-MOIIB nie stwierdzając przekroczeń w przyjętym przez Zjazd Okręgowy budżecie na rok 2018.
– Projekt nowelizacji budżetu W-MOIIB na 2018 rok przedstawiła Skarbnik Rady W-MOIIB.
– Rada W-MOIIB podjęła Uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów spotkania okolicznościowego w grudniu 2018r. z udziałem dzieci z Domu Dziecka w Olsztynie.
– Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB.
– Przedstawiono informacje z odbytych na zaproszenia spotkań reprezentowanych przez naszych przedstawicieli.
– Przedstawiono informacje o pracach Komisji i Zespołów – referowali Przewodniczący Komisji i Zespołów.