W dniu 12.04.2019r. odbyły się obrady XVIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB

Obrady rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, witając przybyłych członków samorządu i gości.

W wyniku głosowań wybrano Arkadiusza Gniewkowskiego na przewodniczącego Zjazdu. Andrzej Kierdelewicz został jego zastępcą, a Lilianna Majewska-Farjan – sekretarzem Zjazdu.

Wręczone zostały odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tym złota i srebrne.

Nagrodzono również uczniów szkół średnich kształcących się na kierunkach o profilu budowlanym za przejawianie ponadprogramowych inicjatyw z życzeniami dalszego efektywnego podnoszenia wiedzy teoretycznej wykraczającej poza standardy zawodowe oraz praktycznego realizowania się w wybranym kierunku.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach składali podziękowania za dotychczasową współpracę oraz życzyli konstruktywnych obrad i podejmowania słusznych decyzji.

Po wystąpieniach zaproszonych gości po przerwie w obradach przewodniczący organów: Okręgowej Rady W-MOIIB, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawili sprawozdania z ich działalności.

Wszystkie sprawozdania zostały poddane pod głosowanie i zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie W-MOIIB za okres sprawozdawczy 2018-2019.

Delegaci przyjęli również sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok oraz uchwalili budżet na rok bieżący.

Zjazd przyjął stanowisko wyrażając stanowczy sprzeciw w związku z próbą ustawowego stworzenia sztucznego podziału wśród osób posiadających uprawnienia budowlane i osób posiadających uprawnienia architektoniczne (załącznik)

Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazdu Arkadiusz Gniewkowski i Mariusz Dobrzeniecki podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zamknęli XVIII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wkrótce zamieścimy obszerniejszą relację.