Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczone!

W dniu 01 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu HP Park w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W XXIX sesji egzaminacyjnej do egzaminów przystąpiły łącznie 124 osoby: 99 osób uzyskało wyniki pozytywne, 25 osób wyniki negatywne – co stanowi 80 %  zdawalności. W tej sesji uprawnienia budowlane otrzymało 17 kobiet i 82 mężczyzn. Do dnia 01.07.2017 r. włącznie Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadała 2327 uprawnień budowlanych.

Uchwałą Rady PIIB Nr 18/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanowiono rotę ślubowania, którą składają inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane.Do przyjęcia ślubowania upoważnieni są, działający łącznie, Przewodniczący Rady i Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Tekst ślubowania odczytała Karolina Moskal. 12 osób zostało nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami i „izbowymi” upominkami za osiągnięcie bardzo wysokich wyników na egzaminie.

Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Prezydent Olsztyna – Pan Piotr Grzymowicz, Warmińsko – Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Maciej Kotarski, Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie – dr hab. inż. Robert Wójcik, Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur – Pani Dorota Kosiorek, Prezes Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w Olsztynie – Pan Zbigniew Wróblewski, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie – Pan Roman Grzechnik, członkowie Rady W-MOIIB i członkowie OKK W-MOIIB. Listy gratulacyjne przesłali: Poseł na Sejm RP Iwona Arent, Poseł na Sejm RP Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym!