20 sierpnia 2015 r. odbył się w Warszawie II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

Zmieniony statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przyjęty !

20 sierpnia 2015 r. odbył się w Warszawie II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad delegaci wprowadzili zmiany w statucie PIIB oraz zmiany w regulaminach organów krajowych i okręgowych. 94,4% obecnych delegatów było „za’ przyjęciem statutu.
W zjeździe uczestniczyło 167 delegatów, czyli 83,1% uprawnionych. II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB miał szczególne znaczenie ze względu na doniosłość zmian wprowadzanych do podstawowych dokumentów dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, czyli do statutu oraz do regulaminów organów krajowych i okręgowych.
– Przyjęte dzisiaj dokumenty powinny służyć zasadniczemu celowi: prawidłowemu, spójnemu funkcjonowaniu naszych struktur samorządowych, a tym samym umacnianiu naszej izby, podnoszeniu prestiżu profesji inżyniera, dbaniu o członków naszego samorządu, budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z naszymi członkami! – podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Roch Dobrucki, Prezes PIIB zwrócił uwagę, że zarówno statut, jak i regulaminy stanowią ważne wewnętrzne dokumenty samorządu inżynierów budownictwa, które mają stymulować racjonalne i efektywne działania organów statutowych w celu odpowiedzialnego i skutecznego realizowania zadań statutowych stojących przed całą PIIB, dla dobra interesu publicznego i w trosce o interes środowiska inżynierów budownictwa.
– To jest podstawowy element istoty istnienia oraz działania naszego samorządu zawodowego – zauważył A. R. Dobrucki.
Projekt nowych zapisów w statucie omówił Zbigniew Kledyński, wiceprezes i przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Zaznaczył, że na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, podczas którego projekt zmian w statucie PIIB nie został przyjęty przez delegatów, Krajowa Rada powołała Zespół ds. Statutu składający się z przewodniczących okręgowych rad inżynierów budownictwa na czele, którego stanął Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej OIIB. Opracowany przez zespół projekt, został przyjęty przez Krajową Radę podczas posiedzenia 5 sierpnia br. i rekomendowany do przedstawienia delegatom.
– Część z zaproponowanych zmian wynika ze zmiany ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ma charakter formalny, inne natomiast zmiany wprowadzono w celu uporządkowania niektórych kwestii, ważnych dla naszego samorządu – zauważył Z. Kledyński.
Wiceprezes PIIB przybliżył wszystkim delegatom treść poszczególnych paragrafów. Zwrócił uwagę na próbę uporządkowania struktury i nazewnictwa organów samorządu zawodowego, zaznaczył nowy zapis dotyczący określenia nazwy, siedzib i obszarów działania okręgowych izb, jak i kompetencje jednostek organizacyjnych samorządu w zakresie reprezentowania członków na terenie województwa, kraju, jak i za granicą.
Zgodnie z nowymi regulacjami nie będzie można łączyć funkcji w organach tego samego szczebla. Nie będzie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego jednego z organów okręgowej izby lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę pozostałych okręgowych rzeczników z funkcją prezesa lub przewodniczącego jednego z organów Krajowej Izby lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, koordynującego pracę pozostałych krajowych rzeczników.
Z. Kledyński omówił nowe zapisy w rozdziale dotyczącym praw i obowiązków członków izby podkreślając, że zmiany dotyczą m.in. uporządkowania kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego.
W przedstawionym delegatom projekcie statutu określono także majątki Krajowej Izby oraz okręgowych izb, stwierdzając, że stanowią one „w szczególności ich środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome”.
Uczestniczący w II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe delegaci, po wprowadzeniu dodatkowych zmian w czasie obrad, zdecydowali o przyjęciu statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W wyniku głosowania 94,4% delegatów było „za”, 3,7% było przeciwnych i 1,9% wstrzymało się od głosu.
Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady omówiła propozycje zmian w regulaminach organów krajowych i okręgowych, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajny Zjazd.
Obrady II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu prowadził Wojciech Płaza, przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB. W czasie obrad miała miejsce także miła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dwóm delegatom. Na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju polskiego budownictwa odznaczył Eugeniusza Hotałę – Złotym Krzyżem Zasługi i Adama Raka – Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wręczenia odznaczeń dokonał Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.