XXIII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 12.04.2024 r.

Nowa siedziba – to się w końcu stało faktem. W połowie bieżącej kadencji warmińsko-mazurski samorząd inżynierów budownictwa tym optymistycznym akcentem rozpoczął XXIII Zjazd Sprawozdawczy.

Było oczywiście podsumowanie minionego roku pracy Rady i organów Izby. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium władzom samorządu. Ale po kolei…

Tegoroczne spotkanie delegatów Warmińsko-Mazurskiej OIIB odbyło się 12 kwietnia. W tym roku inżynierowie spotykali się w Hotelu Omega w Olsztynie. Zgromadziło się 86 delegatówna 119 zawiadomionych (frekwencja 72,27%). Zjazd zaszczycili swoją obecnością liczni goście, m.in.: przedstawiciele władz rządowych w tym wicewojewoda Zdzisław Szczypiński i samorządowych, w tym wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, urzędów i instytucji, szkół wyższych i średnich, samorządów zrzeszonych w Forum Zawodów Zaufania Publicznego oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Gościem honorowym był Mariusz Dobrzeniecki – delegat na Zjazd W-MOIIB i jednocześnie prezes PIIB. Zebranych przywitał i obrady rozpoczął Jarosław Kukliński, przewodniczący Okręgowej Rady W-MOIIB:

– Rok temu Zjazd podjął uchwałę, w której upoważnił Radę do sprzedaży lokalu przy placu Konsulatu Polskiego 1 i zakupu nieruchomości przy ul. Partyzantów 82 w Olsztynie – mówił. – 14 września 2023 r. w imieniu Izby podpisałem ze skarbnikiem i prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem akt notarialny. W tej chwili mamy już prawomocne pozwolenie na budowę i wybieramy wykonawcę. Do nowej siedziby wprowadzimy się najwcześniej za półtora roku. Przed nami ciężka i trudna praca związana z przebudową obiektu. Za pomoc podziękowania należą się poprzedniemu przewodniczącemu Izby Mariuszowi Dobrzenieckiemu, który zapoczątkował proces kupna nieruchomości.

W swoim wystąpieniu przewodniczący nawiązał również do bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju:

– W październiku ub.r. odbyły się wybory do parlamentu, a kilka dni temu wybory samorządowe. Zależy nam na nawiązaniu kontaktów, aby móc współpracować z nowo wybranymi przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Sytuacja w budownictwie jest nadal niestabilna, mamy szereg nieścisłości w prawie ustawodawczym i w przepisach wykonawczych. Jesteśmy rozrzuceni po różnych ministerstwach, co nie ułatwia pracy. Dążę, aby nasze postulaty w zakresie utworzenia wspólnego ministerstwa usłyszeli obecni rządzący.

Swoje wystąpienie przewodniczący zakończył prośbą o uczczenie symboliczną minutą ciszy pamięć siedmiu zmarłych w ostatnim roku członków Izby.

Na dłużej głos oddano Mariuszowi Dobrzenieckiemu, który – jak zwykle przywiózł ze stolicy sporo informacji o bieżących pracach Krajowej Rady w interesie zawodu inżyniera. Mówił jak Polska IIB dba o promocję zawodu, co robi, aby samorząd był „widoczny” na arenie krajowej gospodarki.

Zjazd jest okazją do nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych dla samorządu. I tak, w uznaniu zasług dla energetyki odznakę honorową przyznawaną przez Ministra Klimatu i Środowiska otrzymał śp. Piotr Ziółkowski. Wręczono także Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB. W zjeździe uczestniczyli również wytypowani przez dyrekcje szkół najlepsi uczniowie średnich szkół technicznych, którzy otrzymali nagrody i listy gratulacyjne. Ten punkt Zjazdu był zauważony i bardzo dobrze oceniony przez wszystkich. W-M samorząd dba o młode pokolenie inżynierów i pielęgnuje ich talenty już od pierwszego stopnia edukacji.

Po tych miłych formalnościach delegaci wybrali Prezydium Zjazdu: Rafał Miksa – przewodniczący, Tomasz Kraweć – wiceprzewodniczący, Maja Targońska – sekretarz. Ukonstytuowały się również komisje zjazdowe i delegacji zajęli się wysłuchaniem sprawozdań, które referowali przewodniczący organów W-MOIIB. Sprawozdanie Okręgowej Rady ze sprawozdaniem finansowym – omówił Jarosław Kukliński, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Jacek Zabielski; Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariusz Tomczuk; Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Lilianna Majewska-Farjan oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Sylwia Kierdelewicz. Delegaci zatwierdzili przedstawione sprawozdania oraz ocenili pozytywnie wykonanie budżetu w 2023 r., udzielając absolutorium Radzie, a także uchwalili budżet na rok bieżący.

Ostatnim etapem spotkania było głosowanie nad wnioskami przedłożonymi przez delegatów. Wpłynął tylko jeden dotyczący organizacji szkoleń w mniejszych miejscowościach regionu. Trafi „na biurko” Okręgowej Rady. Po nim przewodniczący Zjazdu zamknął obrady, dziękując delegatom za przybycie i czynny udział w spotkaniu.

Gościnnie, po raz kolejny, towarzyszyli nam partnerzy W-MOIIB:

Auto Idea Autoryzowany Dealer Mazda OFERTA

MCNET Sp. z o. o. OFERTA, OFERTA KOMPUTRONIK, OFERTA PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA

Zapraszamy do obejrzenia relacji :