XV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 15 kwietnia br., w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 118 osób ze 158 uprawnionych, co stanowi 75% ogółu delegatów W-MOIIB.

Wszyscy delegaci otrzymali materiały zjazdowe zawierające porządek obrad, sprawozdania z działalności organów Izby, sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2015 oraz założenia przychodów i wydatków na rok 2016, projekty uchwał zjazdowych, sprawozdania z działalności komisji i zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB oraz informacje z szeregu spotkań i wydarzeń, które członkowie organów W-MOIIB odbyli, reprezentując samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.

Po dokonaniu otwarcia Zjazdu i powitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącego Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Mariusza Dobrzenieckiego – delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w następującym składzie: Janusz Nowak – Przewodniczący Zjazdu, Marian Zdunek – Wiceprzewodniczący Zjazdu, Kazimierz Nowicki – Sekretarz Zjazdu. Następnie dokonano wyboru komisji mandatowej.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda woj. warmińsko – mazurskiego,
 • Pani Halina Zaborowska Boruch – Zastępca Prezydenta Olsztyna
 • Pan Janusz Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta Elbląga
 • Pan prof. Zbigniew Grabowski – Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Prezesa Honorowego Krajowej Rady PIIB
 • Pani Agata Rychter – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Organizacyjnych Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 • Pan dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
  i Budownictwa Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Pan Maciej Kotarski – Warmińsko Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Pani Joanna Michalska – Wicestarosta Olsztyńska
 • Pan mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Polskich
 • Pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
 • Pan Tomasz Gosiewski – Dyrektor Oddziału Urzędu Nadzoru Technicznego w Olsztynie
 • Pan Maciej Hamerski – Przedstawiciel Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
 • Pan Robert Wójcik – Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
 • Pan Jan Chojecki – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Pani arch. Małgorzata Zyskowska – Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich – nieobecna
 • Pan Benedykt Rogala – Dyrektor Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie
 • Pan Leszek Gryczko – Prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie
 • Pan Bogusław Tański – Dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
 • Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Listy gratulacyjne złożyli:

 • Pan Paweł Papke – Poseł na Sejm RP
 • Pan Mirosław Pampuch – Poseł na Sejm RP
 • Pan Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga
 • Pan Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.
 • Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski,
 • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna
 • Pan Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów
 • Pani Maria Danielewicz – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i położnych.
 • Pan Robert Jurkiewicz, Bogusław Tański, Krzysztof Gołombek –  Organizatorzy BMR 2016

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach okolicznościowych zwrócili szczególną uwagę na dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Warmii i Mazur, doskonale układającą się współpracę W-MOIIB z władzami samorządowymi województwa oraz zaprzyjaźnioną Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbą Architektów RP.

Zgodnie z porządkiem obrad po wystąpieniach Gości odbyła się ceremonia wręczenia Odznak i Nagród.

Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na mocy Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 2/R/16 z dnia 02.03.2016 r., otrzymał:

 • Pan Jerzy Kamiński.

Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na mocy Uchwały nr 10/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13.05.2016 r., otrzymali:

 • Pan Jerzy Mańkut,
 • Pan Czesław Wasilczuk.

Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na mocy Uchwały nr 2/R/16, Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 02.03.2016 r., otrzymali:

 • Pani Anna Kuklińska,
 • Pani Barbara Pieczyńska,
 • Pan Zenon Drabowicz

Minister Gospodarki w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej przyznał odznaki honorowe dla:

 • Pan Jan Wincenty Garliński,
 • Pan Andrzej Stasiorowski

Postanowieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w uznaniu zasług dla rozwoju budownictwa Odznaką Honorową „Za zasługi dla Budownictwa” wyróżnieni zostali:

 • Pan Piotr Buchholz
 • Pan Mirosław Kierklo

Wręczenia Odznak dokonali Honorowy Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Zbigniew Grabowski i Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Mariusz Dobrzeniecki.

Następnie dokonano ceremonii wręczenia nagród wytypowanym przez dyrekcje szkół najlepszym uczniom kształcącym się na kierunkach technicznych o profilu budowlanym. Wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych dokonali: Zastępca Prezydenta Olsztyna Pani Halina Zaborowska – Boruch oraz Przewodniczący Rady W-MOIIB Pan Mariusz Dobrzeniecki:

 • Pani Magdalena Pąk, Pan Jakub Arodź – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
  w Olsztynie,
 • Pani Karolina Balcerak, Pan Cezary Szyrwiński – Zespół Szkół Technicznych w Elblągu,
 • Pani Magdalena Więcek, Pan Przemysław Modzelan – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska
  i Agrobiznesu w Giżycku,
 • Pan Paweł Kryk, Pan Marcin Blicharski – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
 • Pan Marcin Biedka, Pan Arkadiusz Hirsz – Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
  w Olsztynie.

Uroczystą część obrad zakończyła wspólna sesja fotograficzna.

Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącej Komisji mandatowej i dokonaniu wyborów składów poszczególnych komisji zjazdowych, przewodniczący organów – Okręgowej Rady W-MOIIB, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przedstawili sprawozdania z ich działalności. Wszystkie sprawozdania zostały poddane pod głosowanie i zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie W-MOIIB za rok 2015. Delegaci przyjęli również sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz projekt budżetu na rok 2016.

W przeprowadzonych tajnych wyborach uzupełniających do OROZ W-MOIIB została wybrana na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Pani Lilianna Majewska-Farjan.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazdu Janusz Nowak – Przewodniczący Zjazdu i Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady W-MOIIB podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywny udział
i dokonali zamknięcia obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

15zjazd-wmoiib-32 15zjazd-wmoiib-51 15zjazd-wmoiib-55 15zjazd-wmoiib-61 15zjazd-wmoiib-62 15zjazd-wmoiib-70 15zjazd-wmoiib-79 15zjazd-wmoiib-81 15zjazd-wmoiib-85 15zjazd-wmoiib-113 15zjazd-wmoiib-119 15zjazd-wmoiib-123 15zjazd-wmoiib-134 15zjazd-wmoiib-144 15zjazd-wmoiib-157 15zjazd-wmoiib-161 15zjazd-wmoiib-169 15zjazd-wmoiib-187 15zjazd-wmoiib-208