W-MOIIB Przeprowadziła 2 spotkania z członkami Izby w terenie przy udziale powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego i władz samorządów lokalnych.

ostródaW dniu 16.02.2015. w Ostródzie w Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się pierwsze
z cyklu spotkań z członkami W-MOIIB i przedstawicielami władzy lokalnej oraz administracji architektoniczno-budowlanej przy udziale powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz Starosty Ostródzkiego . W-MOIIB reprezentowali prowadzący spotkanie Kol. Marian Zdunek Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB, Kol. Jan Kasprowicz Z-ca Skarbnika W-MOIIB oraz Kol. Grzegorz Karpa Dyrektor Biura W-MOIIB. Spotkanie zgromadziło ponad 30 osób. Kol. Marian Zdunek przypomniał ideę spotkania, którego celem było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Skonsolidowanie pozyskanej wiedzy podczas spotkań i przekazanie ich przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przekazał obecnym informacje na temat stwierdzanych nieprawidłowości podczas przeprowadzanych kontroli w kontekście zwrócenia uwagi przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie aby wyeliminować ich nagminne popełnianie. Brak tablic informacyjnych przy mniejszych inwestycjach oraz braki w zabezpieczeniu terenu budowy. Brak dziennika na budowie oraz niekompletne wpisy w dzienniku. Bagatelizacja lub prowizoryczne procedury na zamiany w projektach. Brak wytyczeń geodezyjnych wykonywanych przez uprawnionych geodetów co skutkuje zmianami w lokalizacji usytuowania obiektów z czym potem jest problem bo mamy do czynienia z istotnym odstępstwem. Bagatelizowanie zapisów warunków wynikających z decyzji o warunkach zabudowy lub planach miejscowych.
W sprawach ogólnych poruszano kwestie komunikacji z członkami Izby za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej ora insertów do Inżyniera Budownictwa. Kol. Marian Zdunek z Kol. Janem Kasprowiczem apelowali o otwartość członków W-MOIIB wobec samorządu którego są członkami aby śmiało zwracali się do Izby z problemami ich nurtującymi zarówno w sferze zawodowej gdzie Izba dysponuje doskonałymi specjalistami w różnych branżach jak i sprawach prywatnych gdzie izba w trudnych sytuacjach dysponuje odpowiednimi środkami do niesienia pomocy chociażby materialnej.
Zgromadzeni zawnioskowali również o skierowanie „wzroku” na ich region pod względem spotkań integracyjnych oraz potrzebę realizacji szkoleń w ich rejonie. Przedstawiciele Izby wskazali, że już pierwsze szkolenie odbędzie się np. w Szczytnie poza głównymi ośrodkami jakimi są Olsztyn, Elbląg czy też Ełk.

iławaW dniu 09.03.2015r. przedstawiciele W-MOIIB w podobnej konwencji jak wyżej spotkali się z członkami Izby z miast i powiatów Iława oraz Nowe Miasto Lubawskiego do grona przedstawicieli władz W-MOIIB dołączyli Kol. Władysław Bielski Sekretarz Rady W-MOIIB oraz Kol. Jerzy Żarkiewicz Członek Rady W-MOIIB. W spotkaniu zaszczycili Nas obecnością  Z-ca Burmistrza Iławy Pani Mariola Zdrojewska oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego. Z nowo podnoszonych kwestii pojawiły się postulaty o wyjaśnienie przepisów w zakresie obowiązku sporządzania planów zagospodarowania działek w aspekcie przebudowy instalacji wewnętrznych. Większość rozpatrywanych zagadnień odnosiła się do kwestii poruszanych na pierwszym spotkaniu przeprowadzonym w Ostródzie. Pani Burmistrz zaapelowała o aktywne wnoszenie uwag do tworzonych planów miejscowych tak aby „wspólne” ich tworzenie skutkowało w przyszłości przy ich stosowaniu brakiem wątpliwości i niejasności. Bolączkę stanowią również „relacje” z gminnymi zasobami geodezyjnymi, gdzie wymagania Starostw w zależności od miejsca są zróżnicowane (niejednolite).