W dniu 10.04.2015r. odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB

XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko – Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za nami

W dniu 10 kwietnia 2015 r. tradycyjnie już w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB. Wzięło w nim udział 115 osób ze 160 uprawnionych (71,87%).
Wszyscy delegaci otrzymali materiały zjazdowe zawierające porządek obrad, sprawozdaniaz działalności organów Izby, sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2014 oraz założenia przychodówi wydatków na rok 2015, projekty uchwał zjazdowych, sprawozdania z działalności komisji i zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB oraz informacje z szeregu spotkań i wydarzeń, które członkowie organów W-MOIIB odbyli, reprezentując samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.
Po dokonaniu otwarcia Zjazdu i powitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącego Okręgowej Rady W-MOIIB – Mariusza Dobrzenieckiego – delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w następującym składzie: Janusz Nowak – Przewodniczący Zjazdu, Kazimierz Nowicki – Wiceprzewodniczący Zjazdu, Arkadiusz Gniewkowski – Sekretarz Zjazdu. Następnie dokonano wyboru komisji mandatowej.
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:
– Pan Paweł Papke – Poseł na Sejm RP;
– Pan Jerzy Szczepanik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie reprezentujący Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
– Pan Wiktor Wójcik – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie;
– Pan Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
– Pani Halina Zaborowska – Boruch – Zastępca Prezydenta Olsztyna;
– Pan Janusz Nowak – Wiceprezydent Elbląga;
– Pan Maciej Kotarski – Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
– Pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie;
– Prof. dr. hab. inż. Pan Janusz Piechocki – Prorektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
– Prof. dr. hab. inż. Pan Radosław Wiśniewski – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
– Prof. dr. hab. inż. Pan Mirosław Krzemieniewski – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
– Pan Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
– Prof. dr. hab. inż. Pan Rober Wójcik – Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie utworzonej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie;
– Pan Bogusław Tański – Dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego;
– Pan Zdzisław Binerowski – Wiceprezes Warmińsko – Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierówi Techników Budownictwa;
– Pani Ewa Rombalska – Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Olsztynie;
– Pan Leszek Gryczko – Prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych;
– Pan Benedykt Rogala – Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
– Pan Tomasz Gosiewski – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie;
– Pan Mirosław Nicewicz – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie;
– Dyrektorzy i przedstawiciele szkół średnich technicznych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
Listy gratulacyjne złożyli:
– Pani Iwona Arent – Poseł na Sejm RP;
– Pan Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski;
– Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
– Pan Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna;
– Pan Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga;
– Pan Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
– Pan Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach okolicznościowych zwrócili szczególną uwagę
na dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Warmii i Mazur, doskonale układającą się współpracę W-MOIIB z władzami samorządowymi województwa oraz zaprzyjaźnioną Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbą Architektów RP i życzyli wszystkim delegatom owocnych obrad.
Zgodnie z porządkiem obrad po wystąpieniach Gości odbyła się ceremonia wręczenia Dyplomów, Odznak i Nagród.
Dyplomy przyznane przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji otrzymali:
– Władysław Bielski
– Janusz Nowak
– Mariusz Dobrzeniecki
– Jan Garliński
– Wiesława Kędzierska-Niemyjska
– Kazimierz Nowicki
– Teresa Siemiątkowska
– Andrzej Stasiorowski
– Stanisław Truchan
– Marian Zdunek
– Jerzy Żarkiewicz.
Wręczenia Dyplomów dokonali: Poseł na Sejm RP – Pan Paweł Papke, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie reprezentujący Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – Pan Jerzy Szczepanik oraz Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Andrzej Roch Dobrucki.
Na mocy Uchwały nr 5/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 04.03.2015 r. przyznano Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB.
Złote Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali:
– Grzegorz Drzycimski
– Janusz Harasymczuk
– Wiesława Kędzierska – Niemyjska
– Grażyna Skowrońska
– Jacek Zabielski
– Jerzy Żarkiewicz
Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali:
– Marek Aleksiejczuk
– Elżbieta Bukowska
– Lilianna Majewska – Farjan.
Wręczenia Odznak dokonali Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Andrzej Roch Dobrucki i Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Mariusz Dobrzeniecki.
Następnie dokonano ceremonii wręczenia nagród wytypowanym przez dyrekcje szkół najlepszym uczniom kształcącym się na kierunkach technicznych o profilu budowlanym. Wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych dokonali Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Andrzej Roch Dobrucki i Zastępca Prezydenta Olsztyna – Pani Halina Zaborowska – Boruch.
Uroczystą część obrad zakończyła wspólna sesja fotograficzna.
Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącej Komisji mandatowej i dokonaniu wyborów składów poszczególnych komisji zjazdowych, przewodniczący organów – Okręgowej Rady W-MOIIB, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przedstawili sprawozdania z ich działalności. Wszystkie sprawozdania zostały poddane pod głosowanie i zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie W-MOIIB za rok 2014. Delegaci przyjęli również sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz projekt budżetu na rok 2015.
W przeprowadzonych tajnych wyborach uzupełniających do OROZ W-MOIIB i OSD W-MOIIB zostali wybrani: na Rzeczników Odpowiedzialności – Zawodowej Grzegorz Danilewicz i Janusz Zalewski, na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Michał Anzell i Mariusz Tomczuk.
Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazdu Janusz Nowak – Przewodniczący Zjazdu i Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady W-MOIIB podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywny udział i dokonali zamknięcia obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej informacji zjazdowych – kliknij link