Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

W dniu 10 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w Hotelu Omega odbyło się uroczyste wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji II/2015. Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 75 % zdających. Do części pisemnej przystąpiły 94 osoby, z których 86 uzyskało wynik pozytywny. Do egzaminu ustnego podeszło łącznie 101 osób (w tym osoby z poprzednich sesji), które uzyskały wyniki: 75 osób wyniki pozytywne, 26 wyniki negatywne.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji II/2015 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadała uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

– konstrukcyjno – budowlanej – 2 do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń, 3 do projektowania bez ograniczeń, 30 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
– drogowej – 8 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
– mostowej – 5 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
– instalacyjnej sanitarnej – 3 do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń, 5 do projektowania bez ograniczeń, 11 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
– instalacyjnej elektrycznej – 2 do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń, 2 do projektowania bez ograniczeń, 3 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 1 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

Do dnia dzisiejszego OKK W-MOIIB nadała 2035 uprawnień budowlanych.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie. Uchwałą Rady PIIB Nr 18/R/08 z dnia 05 listopada 2008 r. ustanowiono rotę ślubowania, którą składają inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane. Do przyjęcia ślubowania upoważnieni są, działający łącznie, Przewodniczący Rady i Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki i Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Stasiorowski wraz z zaproszonymi gośćmi: Dyrektorem Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Panem Jerzym Szczepanikiem, reprezentującą Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego –
Panią Wiolettę Śląską – Zyśk – Panią Anetą Kowalczyk oraz Zastępca Prezydenta Olsztyna – Panią Haliną Zaborowska – Boruch.
Życzenia pomyślności na nowej drodze zawodowej, oprócz wręczających, złożyli również:
Warmińsko – Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Maciej Kotarski
Prorektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki
Prodziekan ds. Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie – dr inż. Jacek Zabielski
Z-ca Dyrektora ds. naukowych i organizacyjnych Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – Pani Agata Rychter
Dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych – Pan Bogusław Tański
Prezes Sądu Okręgowego – Pan Wacław Bryżys
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie – Pan Marek Wójciak.
Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem. Wszystkim, którzy otrzymali decyzje o nadaniu uprawnień, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

wręczenia10.12.15r.

DSC_0299DSC_0321DSC_0333DSC_0337DSC_0366DSC_0371