Przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji I/2018

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa warmińsko – mazurskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji I/2018 w dniach od 15 stycznia do 02 lutego 2018 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Plac Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn). Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji I/2018 – 18 maja 2018 r.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pok. 213), można je również przesyłać pocztą na adres biura W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE.