Postępowanie kwalifikacyjne do sesji I/2020 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2020 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu, otrzymają do dnia 20 kwietnia 2020 r. pocztą listem poleconym ZPO zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie II części opłaty z tytułu postępowania kwalifikacyjnego – opłaty egzaminacyjnej do dnia 30 kwietnia 2020 r., na rachunek bankowy nr:

WARMIŃSKO – MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Bank Millenium S.A. 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501

Dowód wpłaty należy przesłać do biura Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB w Olsztynie drogą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl Brak wpłaty dokonanej w powyższym terminie zostanie uznany jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu w tej sesji.

Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane określają szczegółowo przepisy §6, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wykaz przepisów objętych egzaminem jest umieszczony na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl

Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym.

W przypadku nieobecności na egzaminie w powyższym terminie, W-MOIIB
nie zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania o terminach kolejnych egzaminów. Terminy egzaminów podawane są do wiadomości na stronie internetowej Izby. Przystąpienie do egzaminu w następnym terminie wymaga złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.