Obradowała Rada W-MOIIB w dniu 13.12.19r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 08.10.2019r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 14.11.2019r.
 5. Informacje z przebiegu obrad Krajowej Rady PIIB w dniach 16.10.2019r. i 11.12.2019r.
 6. Informacje Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej.
 7. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 8. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2020r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w I półroczu roku 2020.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie dofinansowania spotkania okolicznościowego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ochrony danych osobowych w W-MOIIB.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie prenumeraty czasopism technicznych.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 20/2003 z dnia 3 października 2003 roku.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 17. Sprawy różne i wniesione.