Obradowała Rada W-MOIIB w dniu 12.03.20r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 13 grudnia 2019r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 16.01.2020r.
  i 19.02.2020r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 04.02.2020r.
 6. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 7. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB.
 9. Informacje o działalności okręgowych organów W-MOIIB:

– Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

– Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 rok.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad XIX Zjazdu Sprawozdawczego.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu Regulaminu obrad XIX Zjazdu Sprawozdawczego.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2020 – kwiecień 2021r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom uczestniczącym
  w XIX Zjeździe Sprawozdawczym.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady
  W-MOIIB za okres kwiecień 2019 – kwiecień 2020.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XIX Zjazdu Sprawozdawczego.
 11. Omówienie listy kandydatów Prezydium i Komisji XIX Zjazdu Sprawozdawczego.
 12. Omówienie przygotowań do XIX Zjazdu Sprawozdawczego. – referuje Dyrektor Biura
 13. Wybór protokolanta Zjazdu.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania zapomóg losowych
  w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Olsztynie na wypadek śmierci członka W-MOIIB lub śmierci współmałżonka członka W-MOIIB
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady
  W-MOIIB w II półroczu 2020.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 17. Omówienie przygotowań do II Pikniku Rodzinnego W-MOIIB.
 18. Sprawy różne i wniesione.