Komunikat dla członków W-MOIIB

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

po wysłuchaniu na ostatnim posiedzeniu Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania z działalności organu – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB – postanowiłem zwrócić się do Szanownych Koleżanek i Kolegów z następującą informacją.

Z roku na rok zwiększa się ilość spraw wpływających do OROZ W-MOIIB dotyczących pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z przekroczeniem posiadanych uprawnień budowlanych. Fakt ten wynika niestety zarówno z niewiedzy, jak i z różnych interpretacji uprawnień budowlanych przez organy administracji. Zakres uprawnień należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy prawa będące podstawą ich nadania. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne właściwych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają zakresy uprawnień, ale nie mogą rozstrzygać zakresu uprawnień pod kątem planowanych inwestycji. Podlega to ocenie odpowiednio organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zachęcam do zapoznania się ze stroną Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa www.wam.piib.org.pl/uprawnieniabudowlane, gdzie można znaleźć przykładowe wyjaśnienia treści decyzji o nadaniu uprawnień lub o stwierdzeniu przygotowania zawodowego. Jeśli natomiast zajdzie potrzeba głębszej analizy bądź wyjaśnienia treści decyzji, której przykładu nie umieszczono, zapraszamy do kontaktu z biurem W-MOIIB zarówno drogą mailową na adres okk@wam.piib.org.pl, pocztą tradycyjną, jak i telefonicznie pod numerem 89 522 29 95.

Bądźmy w kontakcie i dbajmy wspólnie o nasze dobro.

Z inżynierskim pozdrowieniem

Mariusz Dobrzeniecki

Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa