Posiedzenie Rady W-MOIIB – więcej wyzwań technologicznych.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB. Nie zabrakło akcentów wigilijnych.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 25.09.2020r.

4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 12.11.2020r.

5. Informacje z przebiegu obrad Krajowej Rady PIIB w dniu 21.10.2020r.

6. Informacje ze spotkań W-MOIIB.

7. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.

8. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2020r.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie nowelizacji budżetu na rok 2020r.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2021r.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu XX Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB  w I półroczu roku 2021.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie prenumeraty czasopism technicznych.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.

15. Sprawy różne i wniesione.