EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji II/2023 w dniu 17 listopada 2023 r.

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

  • o godzinie 10:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)
  • o godzinie 13:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach)

w Budynku Instytutu Geodezji i Budownictwa WG UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza 4 w 2.16.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście zgodnie z zawiadomieniem.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki z egzaminów pisemnych komisje podadzą bezpośrednio po sprawdzeniu zestawów testowych.

Ostateczna godzina egzaminu ustnego zostanie podana do wiadomości zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu.

Prosimy o sprawdzenie, ponieważ może zmienić się godzina podana w zawiadomieniu!!

Egzaminy ustne odbędą się w siedzibie W-MOIIB w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1

UWAGA:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB informuje, iż nie udostępnia osobom zdającym egzamin ustny na uprawnienia budowlane papierowej wersji obowiązujących przepisów i norm, zapewni ich wersję cyfrową. Zdający egzamin ustny podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogą posługiwać się przyniesionymi przez siebie tekstami aktów prawnych, Polskich Norm i Eurokodów, które nie powinny zawierać komentarzy, uzupełnień, wyjaśnień i innych notatek. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin, a także zakaz używania telefonów oraz innych nośników elektronicznych.

Informacja o egzaminach ustnych:

Egzaminy ustne odbywać się będą w siedzibie W-MOIIB od 18 – 28 listopada 2023 r.

HARMONOGRAM-EGZAMINÓW-ustnych-18-28.11.2023.pdf

UWAGA:

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Przewodniczący Rady  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 18 grudnia 2023 r. w Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a, godz. 12.00.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 8 grudnia br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95 , adres e-mail okk@wam.piib.org.pl