W dniu 05.07.19r. Obradowała Rada W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 22.05.2019r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 05.07.2019r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2019r.
 6. Informacje z przebiegu Zjazdu Krajowego PIIB w dniach 28-29.06.2019r.
 7. Informacje z przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB na rok 2019 według stanu na koniec maja br.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie nowelizacji budżetu W-MOIIB na 2019 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Odznak Honorowych PIIB.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 14. Sprawy różne i wniesione.