17.12.2021r. Wigilijne Posiedzenie Rady W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 24.09.2021r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 18.11.2021r.
 5. Informacje z przebiegu obrad Krajowej Rady PIIB w dniach 20.10.2021r. i 15.12.2021r. 
 6.  Informacje Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej.
 7. Informacje z przebiegu obwodowych zebrań wyborczych.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10.  Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2021r za 10 m-c.
 11.  Podjęcie Uchwały w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2022r
 13.  Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego W-MOIIB.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w I półroczu roku 2022.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie prenumeraty czasopism technicznych.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 18. Sprawy różne i wniesione.