Po raz pierwszy Rada W-MOIIB w dniu 11.05.20r. obradowała zdalnie

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Po raz pierwszy posiedzenie odbyło się w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Motywem wiodącym posiedzenia było przyjęcie przez Radę W-MOIIB, materiałów pozwalających na przeprowadzenie również po raz pierwszy Zjazdu Sprawozdawczego
W-MOIIB z wykorzystaniem Platformy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa co pozwala na dostęp do materiałów zjazdowych oraz przeprowadzenie głosowań za pośrednictwem systemu informatycznego.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 12 marca 2020r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 30.03.2020r.
  i 06.04.2020r.  
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 29.04.2020r.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia uchwał Prezydium Rady W-MOIIB.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady i Prezydium Rady W-MOIIB, dotyczących Zjazdu w formie stacjonarnej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 10. Sprawy różne i wniesione.