Od 1 stycznia 2021 roku – tylko eurokody

Zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1422).

1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2017 roku poz. 2285).

Rozporządzenie to zmienia między innymi załącznik nr 1, w którym wymienia się polskie normy  powołane w rozporządzeniu. Ponieważ zajmuję się konstrukcją sprawdziłem tylko normy konstrukcyjne.

1.       Poz. 25 załącznika dotyczy § 143 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego obowiązku stosowania na przewodach dymowych i spalinowych nasad kominowych zabezpieczających przed odwróceniem ciągu w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem. W poprzedniej wersji załącznika wymienia się PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem (w zakresie pkt 3.3). W punkcie 3.3. podano podział kraju na strefy obciążenia wiatrem. W nowym załączniku wymienia się PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji i PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Chodzi oczywiście o część PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne oddziaływania wiatru. Podział kraju na strefy obciążenia wiatrem według dotychczasowej normy ze zmianą z roku 2009 jest taki sam, jak w eurokodzie.

2.       Poz. 49 załącznika dotyczy § 204 ust. 4 rozporządzenia. Chodzi o bezpieczeństwo konstrukcji. W poprzedniej wersji załącznika były wymienione dwa zestawy norm: dotychczasowe polskie normy i eurokody. To znaczy, że można było stosować albo jeden, albo drugi zestaw norm. W aktualnej wersji są tylko eurokody.

3.       Poz. 59 załącznika dotyczy § 298 ust. 1 rozporządzenia. Chodzi o siły poziome, jakie powinny przenieść balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach. W poprzedniej wersji załącznika była wymieniona PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe (w zakresie pkt 3.6). Przewiduje się tu obciążenie 1,0 do 1,5 kN/m, wyjątkowo 0,3 kN/m. W aktualnej wersji są wymienione PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji i PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Chodzi oczywiście o część PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. W punkcie 6.4 dla kategorii A, B, C i D przewiduje się tu obciążenie 0,2 do 5,0 kN/m. Na przykład dla kategorii A, B i C1 przewiduje się przedział od 0,2 do 1,0 kN/m. W prostym przypadku, na przykład budynku mieszkalnego charakterystyczna wartość obciążenia poziomego przyjęta według eurokodu może być mniejsza niż według normy dotychczasowej. Trzeba tylko pamiętać o różnych współczynnikach obciążenia.

W § 2 rozporządzenia podane są przepisy przejściowe:

„5. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.”

Reasumując konstrukcje budynków możemy projektować na podstawie dotychczasowych polskich norm pod warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, zostanie złożony przed 1 stycznia 2021 r.

Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie przed odwróceniem ciągu w kominach, strefę obciążenia wiatrem musimy ustalać już na podstawie PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne, oddziaływania wiatru, od początku tego roku. Podobnie obciążenia poziome balustrad przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny być ustalane na podstawie PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, od początku tego roku.

Andrzej Stasiorowski