09.07.21r. Obradowała Rada W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 20.05.2021r.
 4. Informacje z przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej.
 5. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 09.07.2021r.
 6. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 26.05.2021r.
 7. Informacje z przebiegu Zjazdu Krajowego PIIB w dniach 18-19.06.2021r.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB na rok 2021.
 10. Omówienie przygotowań do organizacji zebrań w obwodach wyborczych.
 11. Informacje z prac Zespołu ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania zespołu doraźnego ds. koordynacji organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w W-MOIIB.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 14. Sprawy różne i wniesione.